Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
40 lat KKSL

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa

im. gen. Ludomiła Rayskiego ma już 40 lat !

Warto w tym miejscu zacytować tekst piosenki autorstwa Jana Tadeusza Stanisławskiego

Czterdzieści lat minęło to piękny wiek,
czterdzieści lat i nawet jeden dzień.
Na drugie tyle teraz przygotuj się,
a może i na trzecie, któż to wie?

I właśnie z okazji 40-lecia Klubu Na drugie tyle życzymy krośnieńskim seniorom lotnictwa dużo zdrowia, sił witalnych i pogody ducha.

Tytułem wstępu, trochę historii…

W listopadzie 1956 ubiegłego XX wieku, reaktywowano Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – APRL a wraz z nim organizację Klubów Seniorów Lotnictwa przy APRL, której inicjatorem był znany przedwojenny działacz lotniczy – Romuald Flach. Było to nawiązanie do powstałego jeszcze przed II wojną światową Klubu Seniorów, jako zorganizowanej grupy weteranów lotnictwa cywilnego i wojskowego. Jego działalność usankcjonował Statut Aeroklubu Rzeczypospolitej Polski z 1938 roku, który stanowił: „…że przy ARP istnieje Klub Seniorów Lotnictwa na prawach aeroklubu regionalnego, zrzeszający osoby uprawiające lotnictwo lub zatrudnione w instytucjach lotniczych, albo będące sympatykami lotnictwa”.

W rezultacie 12 listopada 1957 roku zorganizowane zostało w Warszawie pierwsze zebranie seniorów lotnictwa polskiego, któremu przewodniczył sekretarz generalny Aeroklubu. W tajnym głosowaniu wybrano władze klubowe:

·         Prezes - Mieczysław Pietraszek

·         Wiceprezes - Ryszard Bartel

·         Sekretarz - Franciszek Janik

·         Skarbnik - Zbigniew Berzyński

·         Gospodarz Klubu - Roman Flach

Z uwagi na to, że uczestnikami zebrania byli przedstawiciele z różnych regionów Polski, podjęto jednomyślnie uchwałę o nadaniu stowarzyszeniu nazwy: Ogólnokrajowy Klub Seniorów Lotnictwa.

Idea konsolidacji weteranów lotnictwa przez organizowanie klubów seniorów odbija się szerokim echem w całym kraju. Z roku na rok zaczęły w poszczególnych miastach Polski zawiązywać się kluby regionalne. Drogą organizacyjnej ewolucji, pionierski - Ogólnokrajowy Klub Seniorów Lotnictwa w Warszawie przekształcił się w Klub Stołeczny, a za nim regionalne przyjęły nazwy swoich miast. Taki bieg spraw wymusił powołanie jednostki zrzeszającej kluby regionalne pod egidą APRL. Na czele powołanej Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa stanął inż. Czesław Szczeciński.

 

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa

Zamysł powołania Klubu Seniorów Lotnictwa nie ominął również krośnieńskiego środowiska lotniczego. 17 listopada 1981 w siedzibie Aeroklubu Podkarpackiego z inicjatywy Feliksa Balcerzaka i Józefa Kusiby oraz Zdzisława Postępskiego, miało miejsce zebranie, które zaowocowało powołaniem Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim. Oprócz wymienionych w grupie założycielskiej byli: Franciszek Tenerowicz, Władysław Kubowicz, Tadeusz Czystaw, Zbigniew Chodorowski Bolesław Krzanowski, Bronisław Makulski,  Zygmunt Majka, Mieczysław Nitka, Jan Woźny, Zbigniew Szuber, Zygmunt Richter, Zygmunt Zajdel.


Feliks Balcerzak (03.11.1910 – 11.08.1996) kpr. pilot 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu - Ławicy, instruktor pilotażu przedwojennej Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie w 1939 na lotnisku w Moderówce; w roku 1946 instruktor-pilot Aeroklubu Podkarpackie


Zdzisław Postępski (03.01.1916 – 08.03.1991) w wieku 14 lat będąc uczniem gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie założył w roku szkolnym 1930/1931  Szkolne Koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, w czerwcu 1933 uzyskał uprawnienia instruktora modelarskiego, inicjator budowy zarejestrowanego pod numerem 44 w 1934 roku szybowca CW III


Józef Kusiba (24.11.1922 – 27.06.2004) w latach 1961- 1981 instruktor pilot szybowcowy Aeroklubu Podkarpackiego - CWS, który już w 1945 roku został kierownikiem Ośrodka Szkolnego Szybownictwa w Krośnie

 

Uchwałą Zebrania założycielskiego do Zarządu Klubu zostali wybrani:

Balcerzak Feliks – przewodniczący

Kubowicz Władysław – z-ca przewodniczącego

Tenerowicz Franciszek - sekretarz

Makulski Bronisław - skarbnik

Kusiba Józef – członek

 

Na wniosek Kol. Władysława Kubowicza, nadano Klubowi imię gen. Ludomiła Rayskiego, dowódcy lotnictwa polskiego  w latach 1926 – 1939, wychowanka krośnieńskiej Szkoły Realnej i głównego inicjatora budowy krośnieńskiego węzła lotniskowego oraz przeniesienia z Bydgoszczy do Krosna  Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.

Powołanie Klubu Seniorów Lotnictwa było bodźcem dla rzeszy "starych lotników". Byłego personelu latającego, mechaników lotniczych, modelarzy, spadochroniarzy, działaczy społecznych, którzy połączeni pasją lotnictwa zaczęli wstępować do klubu aby kultywować lotnicze tradycje,  podtrzymywać koleżeńskie więzi, szerzyć wiedzę na temat polskiego lotnictwa, szczególnie wśród młodzieży oraz czcić pamięć  zmarłych Kolegów w miejscach Ich wiecznego spoczynku.

W dniu 26 listopada 1981 Zarząd KSL wystąpił z wnioskiem do Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa – Zarządu Głównego Aeroklubu PRL o zatwierdzenie powstałego klubu. W dniu 7 grudnia 1981 Krajowa Rada Seniorów Lotnictwa ZG APRL pozytywnie rozpatrzyła wniosek akceptując powstanie Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie.

 

Funkcje Prezesów  piastowali w latach:


- 1981 – 1994 Balcerzak Feliks   
- 1994 – 1999 Kusiba Józef
- 1999 – 05. 2014 Ryszard Nowak

- 06 – 12.2014 p.o. Marek Mojak

- 2014 – 2017 Witold Ostrowski

- 2017 – Andrzej Ulanowski do chwili obecnej

 

17 marca 2018 rozpoczął nowy rozdział w działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Zrzeszeni podjęli uchwałę o przeobrażeniu KKSL w stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Ludomiła Rayskiego. Jako stowarzyszenie zostało wpisane z dniem 23 maja 2018 do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna. Stowarzyszenie KKSL im. gen. Ludomiła Rayskiego jest kontynuatorem działalności Klubu Seniorów Lotnictwa założonego 17 listopada 1981 i jest zobowiązane zgodnie z zapisami Regulaminu m.in. do działań na rzecz integracji członków środowiska lotniczego po zakończeniu przez nich czynnej działalności, pielęgnowaniu tradycji lotnictwa polskiego, popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie, opieki nad dokumentami, przedmiotami i miejscami ważnymi dla historii lotnictwa w tym nad grobami lotniczymi.

W takim kształcie organizacyjnym, 84 członków obchodzi jubileusz 40-lecia działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

 

Trochę historii klubowej...

 

40 lat działalności klubowej były bardzo owocne. I tak, w skrócie warte przypomnienia:

 

* kwiecień 1982 decyzja Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego o wydzieleniu pomieszczeń na siedzibę dla Klubu Seniorów Lotnictwa. Umożliwia to gromadzenie i przechowywanie pamiątek związanych z historią krośnieńskiego lotnictwa

 

* 15 sierpnia 1982 roku w kościele Farnym w uroczystym wmurowaniu tablicy upamiętniającej absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich asystowali przedstawiciele Klubu Seniorów Lotnictwa w Krośnie


* z okazji mającego się odbyć (27-29.08.1985) V Zjazdu Wychowanków Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich i Kadry Zawodowej Wojsk Lotniczych w Polsce do 1939 r. z inicjatywy prezesa KSL Feliksa Balcerzaka podjęto decyzję o posadowieniu kamiennego obelisku przed portem lotniczym Aeroklubu Podkarpackiego z tablicą pamiątkową o treści W hołdzie Lotnikom absolwentom Szkoły Podoficerów dla Małoletnich w Krośnie poległym w latach 1939 - 1945 na wszystkich frontach świata Towarzysze broni

Warte odnotowania, że w V Zjeździe uczestniczyło 129 osób.

W same prace przy wykonaniu obelisku szczególnie zaangażował się Feliks Balcerzak i Stefan Wajs.

 

* 23 sierpnia 1987 Klub Seniorów Lotnictwa organizuje wspólnie z Aeroklubem Podkarpackim obchody Święta Lotnictwa

 * 1 września 1989 roku w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej udział delegacji KSL w odsłonięciu pomnika Ku Czci Lotników Polskich poległych w latach 1939-1945 na wszystkich frontach świata w Parku Lotników Polskich na krakowskich Czyżynach. Krośnieńska delegacja złożyła urnę z ziemią pobraną w rejonie Krosna z mogił poległych w 1939 roku lotników.  Na konto budowy  pomnika powstałego z inicjatywy Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, krośnieńscy seniorzy lotnictwa przekazali 10 tys. złotych.


* 14-16. 06. 2002 Krośnieński Klub Seniorów wspólnie z Krakowskim Klubem Seniorów Lotnictwa w 25 rocznicę śmierci gen. Ludomiła A. Rayskiego zorganizował na krośnieńskim lotnisku XIII Krajowy Zjazd Absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. Na zjazd przybyło 18 absolwentów przedwojennej SPLdM.


* listopad 2011, to przenosiny Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa do nowej siedziby, która otrzymuje nazwę Sali Historii i Tradycji KKSL


* 1 września 2012 roku zorganizowano w Sali Historii i Tradycji uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia Krośnieńskiego KSL

* 29 sierpnia 2015 roku obchodzono na krośnieńskim lotnisku 70-lecie Aeroklubu Podkarpackiego – SL i 100 lat Lotniska w Krośnie. Z tej okazji członkowie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa zostali wyróżnieni przez władze Aeroklubu Polskiego honorowymi dyplomami


* 18 grudnia 2016 obchodzono jubileusz 35-lecia Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Rada Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego uhonorowała krośnieńskich seniorów wyróżnieniem w postaci „Srebrnego Medalu Rady Seniorów Lotnictwa”. Medal, który od 28 listopada 2016 jest przyznawany za wybitne zasługi dla ruchu seniorów lotnictwa został wręczony po raz pierwszy przez Prezesa Rady Seniorów Lotnictwa AP Leszka Mańkowskiego.

 

* 23 maja 2018 wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna Stowarzyszenia Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Ludomiła Rayskiego, będącego kontynuatorem działalności Klubu Seniorów Lotnictwa założonego 17 listopada 1981

 

* 05 lipca 2018 wręczenie członkom KKSL oficjalnych klubowych plakietek/naszywek klubowych  noszonych na lewej kieszeni marynarki


* 10 stycznia 2019 roku Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa został uhonorowany przez Komitet Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”  okolicznościowym medalem „W podziękowaniu za wsparcie budowy Pomnika”, uroczyście odsłoniętego w 100-lecie Lotnictwa Polskiego 28 sierpnia 2018 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Medal wraz z kryształową statuetką pomnika w imieniu Komitetu Budowy Pomnika przekazał krośnieńskim seniorom Prezes Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski.

Warto odnotować, że KKSL wsparł budowę pomnika donacją w kwocie 2 tys. złotych. 

 Zakończmy tą w skrócie zaprezentowaną historię klubową maksymą

„ Lotnictwo to wiedza, koleżeństwo, samodzielność i precyzja, a jego historią i dumą są seniorzy”.


Zygmunt Bąk, sekretarz KKSL im. gen. Ludomiła Rayskiego

Podstawę opracowania stanowią zbiory Krośnieńskiego KSL i Bydgoskiego KSL


 powrót
Szczegóły
z 1198
142782 odwiedzin